Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Grudziądz


WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU GMINY GRUDZIĄDZ
 
 
Zgodnie z art. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grudziądz tworzy i prowadzi Wójt od dnia 1 stycznia 2012r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grudziądz obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

• nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
• numer identyfikacji podatkowej NIP;
• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 (zał. w części I ust.36 pkt 9a) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225,poz 1635, z późn.zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych zgodnie z art. 14 ust 2.w/w ustawy,opłaty należy dokonać na konto: Urzędu Gminy Grudziądz nr  86 9500 0008 0008 8721 2000 0001 Bank Spółdzielczy Łasin.
   
2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam,że:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2. znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze. zm.)".


Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Grudziądz dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1.  przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

UWAGA – Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),                 

treść wniosku (12kB) word
treść oświadczenia (12kB) word
treść rejestru (737kB) pdf

Wytworzył: Magdalena Możdżyńska (1 lutego 2012)
Opublikował: Magdalena Możdzyńska (2 kwietnia 2013, 11:47:39)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zielecki (19 września 2019, 12:31:34)
Zmieniono: aktualizacja rejestru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1946

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij