Ogłoszenie o konkursie na dyrektora

Wójt Gminy Grudziądz

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora :

Zespołu szkoł w Piaskach 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania następujące wymagania :

1/ posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. 2004r. Nr 256 , poz.2572 z późn. zm. / ;

2/ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27października 2009 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek / Dz.U. Nr 184 poz. 1436 ./ ;

a/ posiada ukończone studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogicznej oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli / Dz. U. Nr 155, poz. 1288 z poźn.zm

b/ posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą , prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c/ posiada co najmniej 5 – letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 5 letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d/ w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu , szkole lub placówce , a przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej,jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej ,albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

e / posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,

f/ nie była karana karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

g/ nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

h/ nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej-w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia -w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego-w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Dz.U. 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm. /; 

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Piaskach w terminie

14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w prasie pod adres :

Urząd Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38 , 86-300 Grudziądz.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:

Wójta Gminy Grudziądz .

Termin konkursu 30.03.2010 r. godz. 10oo w Urzędzie Gminy , ul. Wybickiego 38 pokój 205.


Wytworzył: Wójt Gminy Grudziądz- Jan Tesmer (16 marca 2010)
Opublikował: Tomasz Makowski (16 marca 2010, 08:39:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2539

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij