Informacja dla pracodawców


INFORMACJA
DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
ZMIANY W PRZEPISACH OD 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU
 
Od 1 września 2019 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245). W związku z powyższym nastąpią zmiany w przepisach dotyczących przeprowadzania egzaminów młodocianych pracowników po ukończeniu nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika.
Zgodnie z art. 1 pkt.55 zmianie ulega art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) dotyczący dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Od 1 września 2019r. będzie obowiązywał następujący zapis:
I. „Art. 1 pkt.55) w art. 122:
a) w ust. 1:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267) – egzamin przeprowadza IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH;
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy – egzamin przeprowadza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ;
– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał
egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1."

2) Osoby fizyczne - wspólnicy SPÓŁKI CYWILNEJ w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1,

II. PROGNOZA ZAWODÓW – WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO 10 000 ZŁ DLA PRACODAWCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ OD 1 WRZEŚNIA 2019 R.
Informujemy, że od 1 września 2019 roku pracodawcy, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem, prowadzący naukę zawodu w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, o której mowa w art. 46b ust.1 Prawa oświatowego otrzymają zwiększone do 10 000 zł dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 122 ust. 2a – prawo oświatowe).
„Art. 1 pkt.55) w art. 122:
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł."
3. Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok,
w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. 4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zwiększenie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników następuje w tych zawodach, w których występuje rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Oznacza to, że w PROGNOZIE ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRAŻOWEGO NA KRAJOWYM RYNKU PRACY ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020, wynosi do 10 000 zł, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 6 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018r. poz. 1267) zawarte jest, że rzemieślnikiem jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo działalność gospodarczą, z wykorzystaniem jej zawodowych kwalifikacji i jej pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Nadto w myśl art. 2 ust. 4 ustawy o rzemiośle do rzemiosła nie zalicza się wyłącznie działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

Wytworzył: Barbara Paluszkiewicz (30 sierpnia 2019)
Opublikował: Wojciech Zielecki (19 września 2019, 08:53:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Grudziądz

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij