Informacja o stypendium socjalnym na rok szkolny 2010/2011

INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM


Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 281, poz. 2781) Wójt Gminy Grudziądz informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grudziądz.


 1. Pomoc w formie stypendium przysługuje:


 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;


 1. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiedniego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia 18 roku życia.

 1. Stypendium szkolne nie przysługuje:
    
     a.  uczniom klas zerowych;

   
     b.  uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Grudziądz.

 1. Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grudziądz przyznaje Wójt Gminy Grudziądz.
 2. Miesięczny dochód na członka rodziny nie może być wyższy niż 351 zł (netto)

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczegółowości zakupu podręczników, biletów miesięcznych na dojazd za zajęcia edukacyjne, zakup pomocy i przyborów szkolnych,

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).

Obowiązkiem wnioskodawcy jest udokumentowanie osiąganych dochodów w rodzinie przez wszystkich jej członków, również tych osób, które utrzymują stypendium ze środków publicznych oraz wpisanie ich w odpowiednie rubryki wniosku. Należy przedkładać zaświadczenia o uzyskanych dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Kwota przyznanego stypendium nie może być wyższa niż 182 zł , i nie niższa niż 72,80 zł miesięcznie.

Druki wniosków będą wydawane od końca sierpnia 2009 r. w sekretariatach szkół, Referacie Obsługi Placówek Oświatowych Urzędu Gminy Grudziądz. Druk wniosku można pobrać również w formie elektronicznej.

 1. Termin składania wniosków:

 • dla uczniów szkół wszelkiego typu od 1 września do 15 września 2010 r.

 • dla słuchaczy kolegiów od 1 września do 15 października 2010 r.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych składają wnioski w macierzystych szkołach, a pozostali w Referacie Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Grudziądz.

Dochody rodziny oraz zamieszkanie na terenie Gminy Grudziądz muszą być udokumentowane.

 1. Zamieszkanie na trenie Gminy Grudziądz dokumentuje:

 1. kserokopia dokumentu tożsamości pełnoletniego ucznia/słuchacza (lub w przypadku dziecka niepełnoletniego kserokopia dokumentu tożsamości rodzica/opiekuna) zawierająca informację o stałym zameldowaniu na terenie Gminy Grudziądz

 2. gdy nie ma stałego zameldowania – dokument potwierdzający czasowe zameldowanie na terenie Gminy Grudziądz

 3. w przypadku braku stałego lub czasowego zameldowania – kopia umowy najmu lub potwierdzenia właściciela lub administratora budynku.

 1. Sposób udokumentowania dochodu rodziny:


 2. Składniki dochodu

  Rodzaj wymaganego dokumentu

  Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło

  Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku

  Działalność gospodarcza

  -opodatkowana na zasadach ogólnych i uproszczonych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za okres od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc (w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu wymagane jest zaświadczenie za okres od stycznia 2008 do sierpnia 2008, oraz za okres od stycznia 2008 do 31 lipca 2008),

  - w przypadku gdy podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej a także jeżeli nie złożył deklaracji zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za ubiegły rok kalendarzowy,

  - oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej, w przypadku, gdy podatnik nie złożył deklaracji oraz nie prowadził działąlności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,

  - opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej - pisemne oświadczenie podatnika o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierającym informację o formie opodatkowania lub decyzją o ustaleniu wysokości karty podatkowej.

  - W przypadku zawieszenia w/w działalności należy załączyć dokument potwierdzający ten fakt.

  Świadczenia z ZUS (emerytura, renta lub inne świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

  Zaświadczenie z ZUS o wysokości renty/emerytury lub dowód otrzymania świadczenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy). 


  Świadczenia rodzinne(zasiłek rodzinny, dodatki, zasiłek pielęgnacyjny itp.)

  Zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń

  Świadczenia pomocy społecznej GOPS (zasiłek stały, okresowy, dodatek mieszkaniowy)

  Zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń

  Alimenty otrzymywane dobrowolnie lub w wyniku egzekucji

  Kopia odpisu wyroku zasądzającego wysokość alimentów, przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów. W przypadku nieściągalności lub częściowej ściągalności alimentów - wymagane jest zaświadczenie komornicze.

  Powiatowy Urząd Pracy (PUP)

  Zaświadczenie o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku). Osoby niezarejestrowane w PUP - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

  Inne (stypendia, praktyki szkolne, prace dorywcze)

  Zaświadczenie szkoły, uczelni, oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych. W przypadku studiujących członków rodziny - zaświadczenie.

  Dochód z gospodarstwa rolnego

  Zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowychDokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium Szkolnego (143kB) pdf

Wniosek o przyznanie stypendium Szkolnego (72kB) word


Lista artykułów do rozliczenia (55kB) pdf


Zaświadczenie pracodawcy o wysokości uzyskanych dochodów (79kB) pdf


Zaświadczenie pracodawcy o wysokości uzyskanych dochodów (66kB) word


Zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń (59kB) pdf

Zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń (67kB) word


Oświadczenie (54kB) pdf

Oświadczenie (70kB) word

Wytworzył: Mirosława Dąbrowska (24 lipca 2008)
Opublikował: Wojciech Zielecki (25 lipca 2008, 10:46:57)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zielecki (9 sierpnia 2010, 12:10:52)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2517

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij