DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW OD 01.09.2012 r.


 
Wójt Gminy Grudziądz informuje, że  od dnia 1 września 2012 r. zmieniają się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.  2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami),

3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie art. 87 i 88 Traktatu do  pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.),

4. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za  zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE  L 214 z dnia 6  sierpnia  2008 r. – sekcja 8 rozporządzenia,

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311),

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu  informacji  przedstawianych    przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312).

Od 01 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:
  • w przypadku nauki zawodu – 8 081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych – wszystkie szkoły zawodowe realizować będą  jednolity, trzyletni cykl kształcenia.

W art.70b ust.11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minmis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) Przepis ten zacznie obowiązywać od dnia 1.09.2012 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku należy dołączyć:
  • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z następującymi załącznikami:
 a) kopie dokumentów  potwierdzające, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

b) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem  zawartej w celu przygotowania zawodowego,

c) kopię dyplomu, świadectwo lub zaświadczenia  potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub  przyuczenie do wykonywania określonej pracy  i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe,

d) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej,

e) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w   roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających  lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie, lub oświadczenie o  nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

f) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( załącznik do rozporządzenia  RM z dn. 29.03.2010 r. poz. 311),

g) w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,

h) w przypadku  zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy także dołączyć umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.

i) inne (świadectwo pracy, w przypadku spółki wypis z KRS lub umowa spółki itd.). 

Waloryzacja dofinansowania

Obecnie kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Warunki przyznawania dofinansowania

Z dniem 1 września 2012 r. doprecyzowane zostały warunki przyznawania dofinansowania. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 u.s.o., dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i  ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin z wynikiem pozytywnym, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.  

Tryb składania wniosku o dofinansowanie

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy. Ta zasada zostanie utrzymana, ustawodawca postanowił jednak doprecyzować art. 70b ust. 7 u.s.o. w zakresie, w jakim odnosi się on do terminu złożenia wniosku.  Pracodawca składa wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.  


Załączniki do pobrania:

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem (15kB) plik

Wniosek o dofinansowanie (36kB) word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis (4335kB) pdf

Instrukcja wypełniania formularza (5387kB) pdf

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy De Minimis / Wykaz otrzymanej pomocy De Minimis (1204kB) pdf

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy De Minimis (559kB) pdf


Wytworzył: Barbara Paluszkiewicz (14 sierpnia 2012)
Opublikował: Mateusz Jeszke (14 sierpnia 2012, 08:54:16)

Ostatnia zmiana: Mateusz Jeszke (14 sierpnia 2012, 10:09:20)
Zmieniono: dołączenie brakującego pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1377

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij