Informacja o stypendium szkolnym na rok szkolny 2011/2012


INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM


Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 281, poz. 2781) Wójt Gminy Grudziądz informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grudziądz.


1. Pomoc w formie stypendium przysługuje:

a. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom     i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiedniego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia        18 roku życia.

2. Stypendium szkolne nie przysługuje:
   
a. uczniom klas zerowych;

b. uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Grudziądz;

c. uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza kwoty 1820 zł (rocznie);

d. uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

3. Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grudziądz przyznaje Wójt Gminy Grudziądz.

4. Miesięczny dochód na członka rodziny nie może być wyższy niż 351 zł (netto) Stypendium szkolne może być udzielone w formie:


 - całkowitego lub częściowego pokrycia udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczegółowości zakupu podręczników, biletów miesięcznych na dojazd za zajęcia edukacyjne, zakup pomocy i przyborów szkolnych,

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).

Obowiązkiem wnioskodawcy jest udokumentowanie osiąganych dochodów w rodzinie przez wszystkich jej członków, również tych osób, które otrzymują stypendium ze środków publicznych oraz wpisanie ich w odpowiednie rubryki wniosku. Należy przedkładać zaświadczenia o uzyskanych dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Kwota przyznanego stypendium nie może być wyższa niż 182 zł , i nie niższa niż 72,80 zł miesięcznie.

Druki wniosków będą wydawane od końca sierpnia 2011 r. w sekretariatach szkół oraz Referacie Obsługi Placówek Oświatowych Urzędu Gminy Grudziądz. Druk wniosku można pobrać również w formie elektronicznej.

4. Termin składania wniosków:

 - dla uczniów szkół wszelkiego typu od 1 września do 15 września 2011 r.

 - dla słuchaczy kolegiów od 1 września do 15 października 2011 r.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych składają wnioski w macierzystych szkołach, a pozostali w Referacie Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Grudziądz.

Dochody rodziny oraz zamieszkanie na terenie Gminy Grudziądz muszą być udokumentowane.

5. Zamieszkanie na trenie Gminy Grudziądz dokumentuje:

a. zaświadczenie wydane przez Ewidencję Ludności zawierające informację o stałym zameldowaniu na terenie Gminy Grudziądz wszystkich członków rodziny wykazanych przez Wnioskodawcę we wniosku

b. gdy nie ma stałego zameldowania – dokument potwierdzający czasowe zameldowanie na terenie Gminy Grudziądz

c. w przypadku braku stałego lub czasowego zameldowania – kopia umowy najmu lub potwierdzenia właściciela lub administratora budynku.

6. Sposób udokumentowania dochodu rodziny:

Składniki dochoduRodzaj wymaganego dokumentu
Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dziełoZaświadczenie od pracodawcy o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
Działalność gospodarcza-opodatkowana na zasadach ogólnych i uproszczonych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za okres od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc
- w przypadku gdy podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej a także jeżeli nie złożył deklaracji zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za ubiegły rok kalendarzowy,
- oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej, w przypadku, gdy podatnik nie złożył deklaracji oraz nie prowadził działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,
- opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej - pisemne oświadczenie podatnika o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierającym informację o formie opodatkowania lub decyzją o ustaleniu wysokości karty podatkowej.
- W przypadku zawieszenia w/w działalności należy załączyć dokument potwierdzający ten fakt.
Świadczenia z ZUS (emerytura, renta lub inne świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)Zaświadczenie z ZUS o wysokości renty/emerytury lub dowód otrzymania świadczenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy).
Świadczenia rodzinne(zasiłek rodzinny, dodatki, zasiłek pielęgnacyjny itp.)Zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń
Świadczenia pomocy społecznej GOPS (zasiłek stały, okresowy, dodatek mieszkaniowy)Zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń
Alimenty otrzymywane dobrowolnie lub w wyniku egzekucjiKopia odpisu wyroku zasądzającego wysokość alimentów, przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów.
W przypadku nieściągalności lub częściowej ściągalności alimentów - wymagane jest zaświadczenie komornicze.
Powiatowy Urząd Pracy (PUP)Zaświadczenie o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku). Osoby niezarejestrowane w PUP - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Inne (stypendia, praktyki szkolne, prace dorywcze)Zaświadczenie szkoły, uczelni, oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych. W przypadku studiujących członków rodziny - zaświadczenie.
Dochód z gospodarstwa rolnegoZaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych, ostatnia zapłacona składka na KRUS

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (143kB) pdf

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (72kB) word

Przykładowa lista artykułów do rozliczenia (55kB) pdf

Oświadczenie (22kB) pdf

Pouczenie i informacja na temat dochodu (249kB) pdf


Wytworzył: Barbara Paluszkiewicz (17 sierpnia 2011)
Opublikował: Wojciech Zielecki (17 sierpnia 2011, 08:21:57)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zielecki (1 września 2011, 09:11:31)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2432

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij