Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: UG 123
wartość: ---
termin składania ofert: 9 marca 2010  10:00
wynik postępowania: EUROPROJEKT - Jarosław Kulikowski 60-681 Poznań Bolesława Chrobrego 40E/49 Cena oferty - 78 080.00 zł  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz

( zamieszczone w BZP w dniu 01/03/2010, nr ogłoszenia: 44819-2010)

Zamawiający: Gmina Grudziądz Wybickiego 38 86-300 Grudziądz

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

w zakresie proceduralnym:

1

Kierownik GBK Marian Gackowski - tel. (056) 4511123.

w zakresie merytorycznym:

1

Kierownik GBK Marian Gackowski - tel. (056) 4511123

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.lo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 211.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz

Wspólny Słownik Zamówień: 71-22-20-00-0

Przygotowanie dokumentu pn. Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar gminy Grudziądz

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Informacja o warunkach jakie muszą spełniać oferenci:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2007r. Nr 223,poz. 1655 ze zm.).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Ocena spełnienia warunków, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp dokonana będzie na podstawie:

aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarcze – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Ocena spełnienia warunku, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonane na podstawie wypełnionych przez wykonawcę i załączonych do oferty załączników:

Doświadczenie zawodowe

wykaz wykonanych usług planistycznych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem usługom planistycznym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, a także załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie – wykonali co najmniej 2 opracowania polegające na sporządzeniu projektu studium lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta lub gminy. Zamawiający uznaje również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy czym jedno opracowanie planistyczne musi dotyczyć obszaru co najmniej 2000 ha.

Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie – Skład Zespołu Projektowego

wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: aktualny wpis na listę członków Okręgowej Izby Urbanistów.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 102 do dnia 2010-03-09 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Grudziądz dnia: 2010-03-01

SIWZ + załączniki (75kB) zip  

Odpowiedź na pytanie nr 1 (128kB) pdf

Wyniki postępowania (112kB) pdf


Opublikował: Tomasz Makowski (1 marca 2010, 14:41:25)

Ostatnia zmiana: Tomasz Makowski (16 marca 2010, 09:37:53)
Zmieniono: Wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1566

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij